Pravidlá ochrany osobných údajov

LOCUS Vote

(Informačná povinnosť Prevádzkovateľa)

Aktualizácia dokumentu: 1.4.2021
Verzia: 1.0

Preambula

Spoločnosť EMM, spol. s r.o. si uvedomuje, že jeho zákazníci, návštevníci, používatelia a ďalší, ktorí využijú Systém LOCUS Vote alebo navštívia webové stránky LOCUS Vote, si cenia svoje súkromie. Tento dokument (Pravidlá ochrany osobných údajov) obsahuje dôležité informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov našou spoločnosťou.

Pod pojmom "Systém LOCUS Vote" označujeme softvér, ktorý umožňuje Užívateľom vytvárať, plánovať a realizovať online zasadnutia a hlasovania podľa požiadaviek Užívateľa.

Pravidlá ochrany osobných údajov nadväzujú na Všeobecné obchodné podmienky LOCUS Vote (ďalej len "Podmienky"), ktoré sú dostupné TU.

 Základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov: EMM, spol. s r.o., Sekurisova 16 841 02 Bratislava, IČO 17316260, DIČ 2020316529, IČ DPH SK2020316529, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 686/B (ďalej tiež "EMM, spol. s.r.o." alebo "my"), kontaktný e-mail: emm@emm.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov 

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje poskytneme výlučne oprávneným osobám pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Zber osobných údajov

Zber osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva priamo od dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa.

Kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva:

tzv. „Bežné“ osobné údaje - identifikačné, kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy
technické údaje „cookies“
 

Účel a právny základ spracúvania

Získavanie a spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva na účely:

uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
následných povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so zákazníkom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (napr. vedenie účtovných záznamov, vymáhania pohľadávok, riešenia mimo/súdnych sporov, archiváciu, a pod.)
oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (vyhodnocovanie aktivít Prevádzkovateľa);
iných aktivít realizovaných v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na základe súhlasu dotknutej osoby na vopred vymedzený účel (napr. riešenia žiadostí/sťažností dotknutých osôb, marketingu).
 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov OÚ

Orgány verejnej moci
 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané:

záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu;
súhlas dotknutej osoby v závislosti od typu udeleného súhlasu po dobu trvania jeho platnosti alebo do jeho odvolania dotknutou osobou;
ostatné záznamy v zmysle registratúrneho poriadku Prevádzkovateľa.
 

Prenos OÚ do tretích krajín

Prenos OÚ do tretích krajín Prevádzkovateľ nerealizuje.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba v zmysle zákona má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov nasledovné práva:

právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom jej sa týkajúcich v rozsahu stanovenom Nariadením v zmysle čl. 15;
právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 16, čl. 17 a čl. 18;
právo namietať voči spracúvaní jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 21 a čl. 22;
právo na prenosnosť jej osobných údajov v prípadoch definovaných Nariadením v zmysle čl. 20;
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia;
právo byť informovaný, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by viedlo k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutej osoby;
právo na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, v prípade automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ďalej len „AIR“),
práva vyjadriť svoje stanovisko k AIR,
právo napadnúť rozhodnutie AIR,
právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 821 07 Bratislava 27.
 

Uplatnenie práv doktkuných osôb

Uplatnenie práv je možné osobne v sídle Prevádzkovateľa, písomne na horeuvedenú adresu Prevádzkovateľa zaslaním mailu na e-mailovú adresu: osobneudaje@emm.sk.

Prevádzkovateľ bude spravidla odpovedať na podania v takej podobe akej boli podané. Pre potreby jednoznačnej identifikácia môže Prevádzkovateľ žiadateľa spätne kontaktovať na telefónne číslo, ktoré eviduje vo svojom systéme. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť do 1 mesiaca od jej doručenia.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, ak sú žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.

Prevádzkovateľ taktiež môže odmietnuť uplatnenie práv dotknutej osoby, ak nevie jednoznačne fyzickú osobu identifikovať.

 Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Zaškrtnutím okienka „oboznámenie s OOÚ“ potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

© EMM, spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené

FAQ