Všeobecné obchodné podmienky

Pre aplikáciu LOCUS Vote

Aktualizácia dokumentu: 1.6.2021
Verzia: 1.1

1.     Úvod

 1.1.  Tieto Obchodné podmienky pre aplikáciu LOCUS Vote (ďalej ako “Podmienky”) sa vzťahujú na používanie, prístup k Službe a jej obsahu. Tieto Podmienky predstavujú záväznú dohodu medzi EMM, spol. s r.o. a každým Klientom a Užívateľom. Každý Klient a Užívateľ tejto Služby musí pred jej použitím prijať Podmienky a dodržiavať ich vždy počas jej používania.

 2.     Definície

 2.1.   Na účely týchto Podmienok majú slová začínajúce veľkým písmenom uvedené nižšie nasledujúci význam:

 „EMM, spol. s r.o.“ - poskytovateľ služby LOCUS Vote (aplikácie), spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 173 162 60, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 686/B
„LOCUS Vote“ - služba, ktorá predstavuje mobilnú aplikáciu s názvom LOCUS Vote, ktorá je poskytovaná Klientom a registrovaným Užívateľom. Táto aplikácia je softvérový produkt, ktorý slúži ako prostriedok na online hlasovanie kolektívnych orgánov rôzneho typu.
“Dohoda” - znamená zmluvný vzťah medzi Nami a Klientom alebo Nami a Užívateľom, ktorý zahŕňa podmienky spoločne s Dodatkom o spracúvaní údajov.
„Správca“  - fyzická osoba poverená Klientom na jej zastupovanie pri používaní Aplikácie
„Klient“ - znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objednala služby spoločnosti EMM, spol. s r.o. a je oprávnená používať Aplikáciu v zmysle týchto Podmienok.
“Užívateľ“  - znamená každá fyzická osoba, ktorej Klient umožnil využívať Službu.
“Zmluvná strana” - znamená EMM, spol. s r.o. a Klient
„Zmluva“  - znamená zmluvný vzťah medzi spoločnosťou EMM, spol. s r.o. a Klientom, ktorý zahŕňa VOP a Pravidlá ochrany osobných údajov
 

3.     Premet zmluvy

 3.1.  V zmysle tejto Zmluvy sa EMM, spol. s r.o. (ďalej len EMM) zaväzuje poskytovať Služby v rozsahu definovanom v týchto VOP, Klient a Užívateľ sa zaväzuje užívať Aplikáciu v súlade s týmito VOP a Klient sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za Služby špecifikovanú ďalej v týchto VOP.

 4.     Dostupné služby

4.1.  Služba LOCUS Vote predstavuje softvérový produkt - mobilnú aplikáciu, ktorý slúži ako prostriedok na online hlasovanie kolektívnych orgánov rôzneho typu.

4.2.  Poskytovateľom Služby podľa bodu 3.1 je spoločnosť EMM, spol. s r.o., IČO: 17 316 260, IČ DPH: SK2020316529, Sekurisova 16, Bratislava 841 02, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 686/B („ EMM, spol. s r.o. “)

 4.3.  Klient sa zaväzuje za Služby poskytované v zmysle tejto Dohody hradiť mesačný poplatok vo výške uvedenej v aktuálnom cenníku dostupnom na www.locusvote.sk/pricing, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

4.4.  Bezplatná verzia našich služieb je dostupná pre všetkých klientov s biznis kontom Microsoft 365 na základe podmienok, ktoré nájdete v popise a cenníku našich služieb. (doplniť sumu bez DPH)

 4.5.  Premium verzia je dostupná pre všetkých klientov s biznis kontom Microsoft 365 a slúži na využitie niektorej z nadštandardných funkcií, prípadne pri prekročení limitácií definovaných bezplatnou verziou služby. Ponúkané balíky a rozsah služieb nájdete v popise a cenníku našich služieb. (doplniť sumu bez DPH)

4.6.   EMM, spol. s r.o. si vyhradzuje právo tento bod kedykoľvek zmeniť.

 5.    Využívanie služby

 5.1.  K poskytovanej Službe je možné pristupovať prostredníctvom elektronického zariadenia s pripojením na internet prostredníctvom webovej stránky www.locusvote.com („Webové stránky“) alebo  inštalácie natívneho doplnku prostredníctvom obchodu Microsoft Teams Store od spoločnosti Microsoft.

5.2.  Každý Klient sa musí registrovať. Klient je povinný poveriť aspoň jednu fyzickú osobu – správcu (spravidla svojho zamestnanca) svojim zastupovaním pri používaní Aplikácie. Za týmto účelom je každému Klientovi automaticky vygenerovaný účet správcu, prostredníctvom ktorého Klient môže vytvárať nové účty Užívateľom a prideľovať alebo odoberať oprávnenia využívania Aplikácie akémukoľvek Užívateľovi účet s použitím individuálnych prihlasovacích údajov pozostávajúcich z emailovej adresy a hesla (ďalej len “Užívateľ pôsobiaci u Klienta”). Po zriadení účtu Užívateľa bude pozývací email odoslaný osobitne každému Užívateľovi.

5.3.  Klient a Užívateľ zachovávajú prihlasovacie údaje v tajnosti, neposkytujú ich žiadnej tretej strane a zabezpečia ich primeranú ochranu, aby zabránili prístupu neoprávnenej osoby k Aplikácii (najmä vybraním dostatočne zabezpečeného hesla).

5.4.  Pred začatím využívania Služby si musí každý Klient a každý Užívateľ prečítať tieto Podmienky a výslovne potvrdiť, že si tieto Podmienky prečítal a súhlasí s nimi zaškrtnutím políčka “Prečítal som si a súhlasím s Obchodnými podmienkami pre používanie aplikácie LOCUS Vote”. Tieto Podmienky budú ďalej k dispozícii na locusvote.com/vseobecne-obchodne-podmienky.

5.5.  Užívateľ môže používať Aplikáciu len po dokončení procesu registrácie a po udelení súhlasu s týmito Podmienkami. V prípade ak Klient určí interné pravidlá v rámci organizácie Klienta, je každý Užívateľ pôsobiaci u Klienta povinný dané interné pravidlá dodržiavať. V prípade akéhokoľvek porušenia interných pravidiel, v súvislosti s ktorým spoločnosti EMM, spol. s r.o. vznikne škoda, nesie Klient plnú zodpovednosť.

5.6.  Registrácia je dokončená zriadením účtu správcu Klientovi.

5.7.  Registráciou a odsúhlasením týchto Podmienok sa medzi Klientom alebo Užívateľom na jednej strane a Nami na druhej strane uzatvára záväzná Dohoda. V prípade, ak Klient alebo Užívateľ neodsúhlasí alebo neprijme všetky Podmienky, nemá právo používať Aplikáciu. Dohoda je uzavretá v okamihu, keď Klient alebo Užívateľ potvrdí svoj súhlas s týmito Podmienkami, ale v žiadnom prípade nie neskôr, ako po dokončení registrácie.

5.8.  Aktuálne verzie Podmienok a Pravidiel ochrany osobných údajov sú dostupné na webovej stránke www.locusvote.com.

5.9.  Správca organizácie prehlasuje a zaručuje, že:

  •  je oprávneným zástupcom Klienta a má plné zákonné oprávnenie zaviazať Klienta k dodržiavaniu týchto podmienok;
  • prečítal si tieto Podmienky a porozumel im; a
  • súhlasí v mene Klienta s týmito Podmienkami v celom rozsahu.
  • Správca výslovne naznačuje a akceptuje, že služba je určená iba na profesionálne použitie a že ide o obchodnú transakciu, na ktorú sa nevzťahujú pravidlá pre spotrebiteľa.

5.10.   S výhradou obmedzení zvoleného predplatného môže Klient oprávniť ktorúkoľvek osobu ako Správcu alebo Užívateľa. Klient, Správcovia a Užívatelia sú spoločne používateľmi Služby (ďalej len „používatelia“).

5.11.  Klient a jeho Užívatelia bude môcť skontrolovať dostupnosť Služby a načasovanie plánovanej údržby na adrese www.locusvote.com. 

5.12.   Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia je poskytovaná cez internet a mobilné siete, a tak kvalita a dostupnosť Aplikácie môže byť ovplyvnená vonkajšími faktormi mimo Našej primeranej kontroly 

5.13.   Spoločnosť EMM, spol. s r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za nedostupnosť Aplikácie alebo za akékoľvek zlyhanie komunikačného systému, ktoré môže mať za následok nedostupnosť Aplikácie.

5.14.   Spoločnosť EMM, spol. s r.o. môže kontaktovať Klienta za účelom zasielania e-mailov Klientom priamo alebo nepriamo týkajúcich sa používania služby Klientom.

6.     Ochrana osobných údajov

 6.1.  Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že Služby aplikácie LOCUS Vote zahŕňajú spracúvanie údajov týkajúcich sa samotného hlasovania (vrátane sprievodných dokumentov vložených ako podklady pre hlasovanie), osobných údajov a údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu, na ktorý Aplikácia slúži.

 6.2.  Klient sa zaväzuje, že pri používaní LOCUS Vote bude v plnom rozsahu dodržiavať príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa poskytovania a ochrany údajov, najmä tým, že nebude spracovávať dokumenty s nevhodným obsahom a v prípade spracúvania osobných údajov bude mať vhodný právny základ pre ich spracovanie.

6.3.  Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany údajov je možné nájsť v sekcií Ochrana osobných údajov (dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov) dostupnom na www.locusvote.com.

7.    Dôvernosť poskytnutých informácií

7.1.  Dôvernými informáciami (ďalej len „Dôverné informácie“) sú najmä:

                           i.         všetky obchodné tajomstvá, know-how, postupy, myšlienky, návrhy, proprietárne technológie a techniky a všetky súvisiace informácie, ktoré jedna Zmluvná strana sprístupní alebo odhalí druhej Zmluvnej strane v súvislosti s predmetom tejto Dohody nezávisle od toho, či sa tak stane ústne, písomne, vo forme elektronického dokumentu, vizuálneho alebo zvukového záznamu alebo akýmkoľvek iným spôsobom;

                          ii.         informácie technického, hospodárskeho a obchodného charakteru, informácie o cenách a o spôsobe ich tvorby, informácie o výrobkoch a/alebo s nimi súvisiacej dokumentácii a príručkách vrátene ich obsahu, akékoľvek informácie o výskume a vývoji vrátane plánov výskumu a vývoja, obchodné a rozvojové plány, obchodné plány a plány uvádzania výrobkov na trh, minulé a súčasné hospodárske výsledky, predpovede a odhady hospodárskych výsledkov, rozpočty, iné ekonomické a hospodárske údaje, údaje o vnútornej štruktúre Zmluvnej strany a jeho zamestnancoch, informácie o umiestnení jednotlivých súčastí Zmluvnej strany, ako aj všetky stratégie Zmluvnej strany do budúcnosti, ktoré jedna Zmluvná strana sprístupní alebo odhalí druhej Zmluvnej strane v súvislosti s predmetom tejto Dohody, nezávisle od toho, či sa tak stane ústne, písomne, vo forme elektronického dokumentu, vizuálneho alebo zvukového záznamu alebo akýmkoľvek iným spôsobom;

                        iii.         existencia a obsah akýchkoľvek diskusii v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy;

                  iv.         akékoľvek poznámky, záznamy alebo kópie týkajúce sa informácii uvedených v bode i) alebo ii) tejto definície, ktoré vyhotoví Zmluvná strana alebo niektorý z jej zamestnancov.

7.2.  Spoločnosť EMM, spol. s r.o. neručí za zachovanie dôvernosti informácii, ktoré budú zverejnené prostredníctvom služby LOCUS Vote medzi Klientom a Užívateľom.

7.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že Dôverné informácie nebudú obsahovať žiadne informácie, akokoľvek sú určené, ktoré: 

     i.         sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez toho, aby prijímajúca strana porušila akúkoľvek povinnosť, ktorá im vyplýva z týchto Podmienok;

    ii.         je oprávnene získaná prijímajúcou stranou alebo jej je známa pred zverejnením zverejňujúcou stranou bez existujúcej povinnosti mlčanlivosti;

  iii.         Strana prijímajúca akékoľvek Dôverné informácie zverejňujúcej strany nebude zverejňovať tieto informácie tretím stranám po dobu troch (3) rokov odo dňa, keď zverejňujúca strana prvýkrát zverejní tieto Dôverné informácie podľa týchto Podmienok.

 iv.         Prijímajúca strana je zodpovedná za akékoľvek nedodržanie niektorej z podmienok tohto článku zo strany svojich zástupcov.

7.4.  Zmluvné strany umožnia prístup ku Dôverným informáciám v rozsahu nevyhnutne potrebnom na splnenie ich záväzkov z tejto Dohody. Sprístupnené Dôverné informácie sú povinné použiť iba v súlade s účelom poskytnutia podľa predchádzajúcej vety, nie však na žiadny iný účel.

7.5.   Sprístupnené Dôverné informácie sú Zmluvné strany povinné uchovávať v tajnosti a chrániť pred sprístupnením tretím stranám a osobám

 7.6.  Prijímajúca strana prijme primerané bezpečnostné opatrenia, minimálne však s dostatočnou starostlivosťou, aby zachovala dôvernosť dôverných informácií oznamujúcej strany. Všetky Dôverné informácie zostávajú vo výlučnom vlastníctve a dispozícii Zmluvnej strany, ktorá ich sprístupnila druhej Zmluvnej strane. Zmluvná strana pri poskytnutí Dôverných informácii nenadobúda žiadne práva viažuce sa k Dôverným informáciám druhej Zmluvnej strany.

7.7.  Pokiaľ sú určité skutočnosti ktoroukoľvek zo Zmluvných strán výslovne označené ako obchodné tajomstvo, alebo pokiaľ možno na základe iných skutočností súdiť, že predstavujú obchodné tajomstvo, má druhá Zmluvná strana povinnosť uchovávať takéto skutočnosti v tajnosti a chrániť ich pred vyzradením.

7.8.  Prijímajúca strana bezodkladne informuje oznamujúcu stranu o zistení akéhokoľvek neoprávneného použitia alebo zverejnenia dôverných informácií zverejnenej strany alebo o akomkoľvek inom porušení tohto článku prijímajúcou stranou alebo jej zástupcami.

 7.9.  Zmluvné strany uznávajú, že peňažná škoda nemusí byť dostatočným prostriedkom na nápravu neoprávneného zverejnenia dôverných informácií a že zverejňujúca strana je oprávnená, bez toho, aby sa vzdala akýchkoľvek ďalších práv alebo opravných prostriedkov, usilovať o príkazné alebo spravodlivé nápravné opatrenia, ktoré súd bude považovať za správne.

 7.10.  Podmienky utajenia podľa týchto Podmienok sa nebudú vykladať tak, aby obmedzovali právo prijímajúcej strany na nezávislý vývoj

 7.11.  Publikovanie alebo propagovanie ilegálnych činností, pornografického materiálu, hrubých, drzých, nemorálnych a nevhodných služieb a využívanie Služby na nevhodnú propagáciu sú zakázané a vedú k trvalému zablokovaniu prístupu k Službe.

 

8.     Práva a povinnosti Klienta

8.1.     Klient a Užívateľ berú na vedomie a súhlasí s tým, že:

            i.         V okamihu Aktivácie účtu služby LOCUS Vote súhlasí s týmito Podmienkami a vyhlasuje, že si ich riadne prečítal a porozumel im a bezvýhradne s nimi súhlasí;

           ii.         V plnej miere súhlasí s využitím služby na hlasovanie v organizácií, ktorej je súčasťou, najmä akceptuje jej využitie na hlasovanie online a akceptuje výsledky takéhoto hlasovania;

          iii.         V prípade hlasovania prostredníctvom služby neumožní iné formy hlasovania, najmä neumožní kombináciu rôznych foriem elektronického alebo online hlasovania, ktoré by mohli znížiť transparentnosť hlasovacieho procesu; 

          iv.         Službu bude používať výlučne v súlade s týmito Podmienkami, právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej Únie, a prípadne v súlade s akýmikoľvek inými príslušnými zákonmi a predpismi;

          v.         Zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo spôsobilé narušiť alebo poškodiť poskytovanie služby, porušiť práva tretích osôb alebo vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré sa môžu považovať za neetické, nezákonné alebo v rozpore s dobrými mravmi;

         vi.         Klient je plne a výlučne zodpovedný za využívanie služby v rámci svojej organizácie, vrátane používania Aplikácie každého Užívateľa pôsobiaceho u Klienta, a za akékoľvek dôsledky tohto použitia;

       vii.         Nebude:

 ·      vytvárať a distribuovať kópie Aplikácie,

·      pokúšať sa kopírovať, rozmnožovať, meniť, upravovať, alebo dekompilovať Aplikáciu; alebo

·      vytvárať z Aplikácie odvodené diela akéhokoľvek druhu; a ani nedovolí žiadnej tretej osobe učiniť tak v jeho mene;

·       Sa nebude prihlasovať pomocou registračných údajov, ktoré nie sú jeho a nebude získavať alebo zhromažďovať registračné údaje iných užívateľov.

8.2.  Všetky typy ponúkaných predplatných umožňujú Klientovi meniť nastavenia súkromia a kontroly Klientov tak, aby boli dodržané všetky body tejto Dohody.

8.3.  Klient alebo Správca prehlasujú, že má plnú moc alebo oprávnenie uzatvárať a plniť povinnosti podľa týchto podmienok, ako napríklad vytvorenie nového účtu Užívateľa, vyplnenie fakturačných údajov a objednanie služby LOCUS Vote. 

9.     Povinnosti poskytovateľa služby

9.1.  EMM, spol. s r.o. je povinná vynaložiť primerané úsilie, aby:

   i.         Služba bola funkčná a dostupná nepretržite (s výnimkou vopred ohlásených nevyhnutných odstávok na údržbu a správu),

  ii.         Prípadné poruchy alebo výpadky služby boli v primeranej lehote odstránené,

 iii.         Služba, vrátane webového sídla a databázy, boli v stave, ktorý zodpovedá aktuálnemu stavu všeobecne záväzných predpisov a primeranému používaniu Klientami a Užívateľmi

9.2.  Vyhradzujeme si právo zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo zrušiť služby kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, pričom Klienta budeme o kľúčových skutočnostiach vopred informovať.

9.3.  Za žiadnych okolností nezodpovedáme za používanie služby Klientom alebo Užívateľom alebo za akékoľvek dôsledky tohto použitia. Ak sa domnievame, že užívanie Aplikácie Klientom alebo Užívateľom je v rozpore s Podmienkami alebo príslušnými právnymi predpismi, môžeme na základe vlastného uváženia zrušiť registráciu konkrétneho Klienta alebo Užívateľa, dočasne alebo natrvalo zablokovať prístup Klienta alebo Užívateľa do Služby alebo ukončiť Dohodu medzi EMM, spol. s r.o. a Klientom.

10.  Dostupnosť

10.1.                 Služba je dostupná pre osobné zariadenia a prenosné mobilné zariadenia s operačnými systémami špecifikovanými v Aplikácii. Užívateľ berie na vedomie, že Aplikácia je poskytovaná cez internet a mobilné siete, a tak kvalita a dostupnosť Aplikácie môže byť ovplyvnená vonkajšími faktormi mimo Našej primeranej kontroly.

10.2.                 Neprijímame žiadnu zodpovednosť za nedostupnosť Aplikácie alebo za akékoľvek zlyhanie komunikačného systému, ktoré môže mať za následok nedostupnosť Aplikácie.

11. Povolené použitie

11.1.                 Klient zabezpečí, aby informácie poskytované spoločnosti EMM, spol. s r.o., ako ich odôvodnene požaduje spoločnosť EMM, spol. s r.o., týkajúce sa poskytovania Služieb, boli presné, úplné a aktuálne.

 11.2.                 Klient je zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia na  účtoch jeho Správcu a Užívateľov. Prístupové poverenia Správcu sa zachovajú v tajnosti. Ak Klient alebo Správca vie alebo má podozrenie, že niekto iný ako organizátor pozná prístupové poverenia organizátora, Klient o tom bezodkladne informuje spoločnosť EMM, spol. s r.o..

 11.3.                 Klient zabezpečí, že organizátor nikomu inému nebude pomáhať pri neoprávnenom prístupe k účtu Správcu, a to ani zdieľaním, verejným ponúkaním, predajom alebo ponúkaním na predaj prístupových údajov organizátora tretím stranám alebo iným spôsobom v rozpore s týmito Podmienkami; vytvoriť viac ako jeden účet na prístup k Službe, pokiaľ to EMM, spol. s r.o. výslovne nepovoľuje; alebo previesť účet Správcu na akúkoľvek tretiu stranu alebo inak komerčne využívať Službu.

11.4.                 Klient zabezpečí, aby Užívatelia nepoužívali Službu v rozpore s týmito Podmienkami, požiadavkami akýchkoľvek príslušných vnútroštátnych, štátnych, provinčných a miestnych zákonov, vyhlášok, nariadení a predpisov, objednávok, požiadaviek, smerníc, vyhlášok, rozhodnutí, rozsudky, interpretačné listy, pokyny a ďalšie úradné vydania akýchkoľvek regulačných orgánov, ktoré sa vzťahujú na používateľov, ich pridružené spoločnosti, službu alebo akékoľvek ďalšie záležitosti týkajúce sa predmetu týchto podmienok. Toto sa konkrétne, ale nie výlučne, týka zákonov o ochrane údajov alebo súkromia, zákonov o kontrole vývozu atď.

11.5.                 Klient zabezpečí, aby sa jeho Užívatelia nepokúšali pristupovať k Službe alebo ju používať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť spoločnosť EMM, spol. s r.o.  alebo akúkoľvek tretiu stranu alebo narušiť funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo Podkladových systémov, okrem iného vrátane: 

         i.         pokus o narušenie bezpečnosti alebo integrity Služby alebo Podkladových systémov;

       ii.         pokus o preskúmanie, skenovanie alebo otestovanie zraniteľnosti základných systémov alebo o porušenie bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení;

       iii.         zneužitie Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže zhoršiť schopnosť ktoréhokoľvek iného používateľa používať Službu atď. .;

11.6.                  Klient, alebo ním poverená osoba, je povinný informovať spoločnosť EMM, spol. s r.o. bez zbytočného odkladu, ak sa dozvie alebo dostane akékoľvek oznámenie o obvinení z akéhokoľvek porušenia súvisiaceho so Službou. Klient využije na kontaktovanie spoločnosti EMM, spol. s r.o. mailovú adresu support@locusvote.com

12. Duševné vlastníctvo 

12.1.  Klient súhlasí a berie na vedomie, že nárok na všetky práva na duševné vlastníctvo v spoločnosti EMM, spol. s r.o., v Službe, v Podkladových systémoch, vrátane, ale nie výlučne, na všetok obsah, ako je text, obrázky, zvuk a zdrojové kódy používaný na stavbu Aplikácie, je a zostáva majetkom spoločnosti EMM, spol. s r.o.

12.2.  Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach výslovne uvedené inak, žiadny Používateľ nezíska žiadne práva, licencie ani goodwill k žiadnemu z práv duševného vlastníctva spoločnosti EMM, spol. s r.o. 

12.3.  Uzavretím Dohody udeľujeme Klientovi a osobitne každému Užívateľovi nevýlučnú, neprenosnú, neprevádzateľnú a odvolateľnú licenciu až do momentu skončenia tejto Dohody z akéhokoľvek dôvodu, aby mohol služby užívať na účely stanovené v týchto Podmienkach a to v nasledujúcom rozsahu (“Licencia”): 

                        i.         Klient a Užívateľ je oprávnený užívať služby;

                    ii.         Klient a Užívateľ nie je oprávnený upravovať Aplikáciu alebo jej zdrojový kód akýmkoľvek spôsobom alebo aktualizovať Aplikáciu alebo jej zdrojový kód akýmkoľvek spôsobom;

                      iii.         Klient a Užívateľ je oprávnený používať Licenciu v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto dokumente. 

13.  Spätná väzba

13.1.  Ak Používateľ poskytne spoločnosti EMM, spol. s r.o. nápady, komentáre alebo návrhy týkajúce sa Služby alebo Podkladových systémov („Spätná väzba“), všetky práva duševného vlastníctva k tejto Spätnej väzbe a všetko, čo vznikne na základe tejto Spätnej väzby (vrátane nového materiálu, vylepšení, úprav (alebo odvodené diela), vlastní iba spoločnosť EMM, spol. s r.o..

14.  Publicita

14.1.  Pokiaľ Klient nepožiada poskytovateľa služby, prostredníctvom e-mailu na adresu support@locusvote.com, Klient sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti EMM, spol. s r.o. právo používať a zobrazovať meno, logo a spätnú väzbu Klienta na webových stránkach a v ďalších marketingových a propagačných materiáloch výlučne v súvislosti s našimi príslušnými činnosťami podľa týchto Podmienok.

15.  Následky porušenia ustanovení 

15.1.  Porušenie niektorej z povinností Klientom alebo jeho Užívateľom sa považuje za porušenie Podmienok a spoločnosť EMM, spol. s r.o. je oprávnená upravovať (bez toho, aby bola ohrozená ich integrita) alebo odstrániť Údaje daného Používateľa a / alebo jednostranne ukončiť prístup tohto Používateľa k Službe s okamžitou platnosťou a / alebo zrušiť účty daného Používateľa, ako je to primerane vhodné, bez akejkoľvek povinnosti spoločnosti EMM, spol. s r.o. vrátiť Klientovi peniaze.

15.2.  Klient zodpovedá za všetky straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia z jeho strany alebo jeho Užívateľov.

16.  Záväzky a záruky poskytovateľa Služby

16.1.  Po zaplatení poplatkov Klientom, v súlade s časťami Podmienky týkajúcich sa poplatkov a platieb, poskytne spoločnosť EMM, spol. s r.o. Klientovi obmedzenú, odvolateľnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na prístup a používanie Služby

16.2.  Klient môže prideliť alebo distribuovať práva udelené podľa tohto článku svojim Užívateľom s výhradou obmedzení zvoleného  predplatného.

16.3.  Spoločnosť EMM, spol. s r.o. bude poskytovať Službu v súlade s týmito Podmienkami a všetkými príslušnými zákonmi, najmä, ale nielen zákonmi o ochrane údajov, daniach, úplatkárstve, proti korupcii a praní špinavých peňazí.

16.4.  Spoločnosť EMM, spol. s r.o. zaručuje, že má právo a potrebný titul na poskytovanie Služby.

16.5.   Spoločnosť EMM, spol. s r.o. zaručuje, že má plnú moc a oprávnenie uzatvárať a plniť svoje povinnosti podľa týchto podmienok.

17.  Obmedzenie zodpovednosti

17.1.  Vzhľadom na charakter Služby, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach a Prílohe zabezpečenia, je služba poskytovaná „tak, ako je“ a „ako je k dispozícii“. Konkrétne:

         i.        Spoločnosť EMM, spol. s r.o. nezaručuje presnosť, pravdivosť, úplnosť alebo užitočnosť akýchkoľvek údajov.

        ii.        Spoločnosť EMM, spol. s r.o. funguje ako „pasívny kanál“ komunikácie medzi používateľmi a nie je povinný predbežne kontrolovať žiadne údaje Klienta.

      iii.       Spoločnosť EMM, spol. s r.o. vynaloží komerčne primerané úsilie na zabezpečenie služby bez vírusov alebo iného škodlivého kódu, neprerušovaných a bezchybných služieb, avšak spoločnosť EMM, spol. s r.o. na to neposkytuje žiadnu záruku.

17.2.  Spoločnosť EMM, spol. s r.o. nie je zodpovedná voči Klientovi alebo Užívateľovi za akékoľvek poškodenie alebo zmenu jeho vybavenia, okrem iného vrátane mobilných telefónov alebo akýchkoľvek iných zariadení v dôsledku inštalácie alebo používania aplikácie alebo akýmkoľvek použitím aplikácie používateľa v porušenie týchto Podmienok.

17.3.  Spoločnosť EMM, spol. s r.o. nijako nezaručuje kvalitu Služby a nesľubuje, že bude služba perfektne spolupracovať s každým operačným systémom, prehliadačom alebo elektronickým zariadením. Každý používateľ je iný a spoločnosť EMM, spol. s r.o. nezaručuje, že služba bude zodpovedať potrebám, alebo požiadavkám používateľov alebo potrebám alebo požiadavkám akejkoľvek inej osoby, alebo potrebám alebo požiadavkám uvedeným v akejkoľvek dokumentácii. Klient má možnosť bezplatne vyskúšať Službu a v tomto procese je mu umožnené zistiť či Služba spĺňa všetky požiadavky Klienta.

17.4.  Spoločnosť EMM, spol. s r.o. nie je zodpovedná za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Služby poskytovanej podľa týchto Podmienok v dôsledku nesprávneho použitia alebo kombinácie dopadov technického vybavenia, softvéru alebo škodlivých programov na stranu Klienta alebo používateľa.

17.5.   Pre plynulý chod Služby je nevyhnutné dostatočné pripojenie na internet pre počet Klientov - bez vhodného internetového pripojenia Používatelia nemusia byť schopní využívať všetky výhody Služby. Klient je zodpovedný za internetové pripojenie a vybavenie potrebné na prístup a používanie Služby. Spoločnosť EMM, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené nesprávnym pripojením na internet alebo vybavením.

17.6.  Spoločnosť EMM, spol. s r.o. sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti alebo nárokov, ktoré môžu vzniknúť medzi používateľmi služby, vrátane, ale nielen, sporov medzi Klientom, organizátormi a Klientmi. Používatelia sú výlučne zodpovední za svoje interakcie a akékoľvek spory, ktoré vzniknú z interakcií s ktoroukoľvek z vyššie uvedených.

17.7.  S výnimkou povinností a záruk stanovených v týchto Podmienkach spoločnosť EMM, spol. s r.o. vylučuje a Klient a Užívatelia sa vzdávajú všetkých ostatných vyhlásení, podmienok, záruk, ktoré vzniknú na základe zákona alebo inak. Pokiaľ ich nie je možné vylúčiť, zodpovednosť spoločnosti EMM, spol. s r.o. za akékoľvek porušenie je podľa uváženia Klienta obmedzená na:

                                i.         opätovné poskytovanie Služby;

                              ii.         a / alebo vrátenie peňazí Klientovi za zaplatené poplatky.

17.8.  Maximálna celková zodpovednosť spoločnosti EMM, spol. s r.o. podľa Podmienok alebo v súvislosti s nimi alebo v súvislosti so Službou, či už v záruke, zmluve, priestupku (vrátane nedbalosti), porušení zákonnej povinnosti alebo inak, nesmie prekročiť sumu rovnajúcu sa zaplateným poplatkom Klienta podľa Podmienok v aktuálnych 12 mesiacoch.

18. Poplatky a platba

18.1.  Klient sa zaväzuje zaplatiť príslušný poplatok za ním vybrané predplatné, uvedené v cenníku EMM, spol. s r.o. dostupné' na Locusvote.com/pricing, alebo ak sa medzi spoločnosťou EMM, spol. s r.o. a Klientom dohodne iný poplatok, zaväzuje sa zaplatiť dohodnutý poplatok („Poplatok“ „).

18.2.  11.2. EMM, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať ceny EMM, spol. s r.o. na Locusvote.com/pricing podľa vlastného uváženia.

18.3.  Klient je povinný poplatok za poskytované Služby uhrádzať mesačne na základe riadne vystavených faktúr s lehotou splatnosti 30 dní. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na bankový účet EMM, spol. s r.o. uvedený na príslušnej faktúre. V prípade, ak Klient neuhradí svoje záväzky ani po druhej písomnej upomienke v primeranej lehote uvedenej v druhej písomnej upomienke, je EMM, spol. s r.o. oprávnená prerušiť poskytovanie Služby Klientovi. Poskytovanie Služby bude obnovené po úhrade všetkých peňažných záväzkov a poplatkov za inštaláciu, inicializáciu a spustenie služby podľa platného cenníka.

18.4.  Spoločnosť EMM, spol. s r.o. môže účtovať úroky z omeškaných čiastok alebo pozastaviť poskytovanie Služieb, kým nebudú splatené všetky splatné sumy. Úroky sa budú počítať od dátumu splatnosti do dňa platby (vrátane vrátane) so sadzbou 8% ročne (rozdelená na denné báze) alebo najvyššou sadzbou povolenou zákonom, podľa toho, ktorá z nich je nižšia.

18.5.  Faktúry sa Klientovi zasielajú výlučne e-mailom v neupraviteľnom súbore PDF a považujú sa za doručené, pokiaľ nie sú serverom automaticky odmietnuté.

18.6.  Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením §71 ods.l písm. b) zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na zasielaní elektronických faktúr podľa nasledujúcich podmienok:

·               e-mailové adresy pre elektronické zasielanie faktúr:

·               e-mailová adresa, z ktorej budú elektronické faktúry zasielané (Poskytovateľ služby): svc_qimail@emm.sk   

·               e-mailová adresa Klienta: doplnit_mail1@objednavatel.sk

·              Poskytovateľ služby sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať v neupraviteľnom formáte PDF prostredníctvom elektronickej pošty z e-mailovej adresy a na e-mailovú adresu uvedenú vyššie.

·               Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomí, že údaje uvedené v tomto dokumente sú predmetom obchodného tajomstva, a že sú povinní toto obchodné tajomstvo zachovať.

·               Poskytovateľ služby nezodpovedá za prípadné poškodenie údajov, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu.

·               Ak je elektronická faktúra doručená vo sviatok alebo v deň pracovného pokoja alebo v pracovný deň po 16.00 hod, považuje sa za doručenú najbližší nasledujúci pracovný deň o 8.00 hod.

 19.  Doba platnosti, zmeny a ukončenie

19.1.  Obdobie týchto Podmienok začne plynúť dňom, keď Klient alebo organizátor Klienta prijme Podmienky v Aplikácii, prihlásením sa a vytvorením účtu („Dátum účinnosti“).

19.2.  Klient je oprávnený Dohodu ukončiť výpoveďou s 3 mesačnou výpovednou lehotou, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. V prípade predčasného ukončenia dohody nie je Klient oprávnený požadovať vrátenie akýchkoľvek poplatkov poskytnutých EMM, spol. s r.o.

19.3.  Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo túto dohodu ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu. Našim zámerom je však poskytnúť vám vopred primerané oznámenie cez email.

19.4.  Užívateľ môže Dohodu ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu v rámci jednomesačnej výpovednej lehoty prostredníctvom možnosti ukončenia v Aplikácii, pričom môžeme požadovať, aby takéto ukončenie malo okamžitý účinok a môžeme okamžite vykonať potrebné aktivity uvedené v oddiely 7.4, a teda najmä natrvalo zablokovať prístup Užívateľa k Aplikácii.

19.5.  V priebehu vývoja našej služby môžeme tieto Podmienky meniť. Všetci zákazníci budú informovaní o akýchkoľvek zmenách v Podmienkach prostredníctvom aktualizácie našej webovej stránky, alebo im môžeme prostredníctvom Služby poslať správu.

19.6.  Klient musí mať v oznámení stanovený primeraný čas na vznesenie námietky proti akýmkoľvek podstatným zmenám. Ak Klient alebo organizátor Klienta použije služby po dátume účinnosti akýchkoľvek zmien, bude toto použitie predstavovať súhlas Klienta s revidovanými podmienkami. Ak Klient nesúhlasí s podstatnými zmenami, môže tento vzťah okamžite ukončiť odstránením svojho účtu. Takýmto ukončením nie sú dotknuté žiadne poplatky, ktoré Klientovi vzniknú pred ukončením.

19.7.  Klient môže kedykoľvek skontrolovať najaktuálnejšiu verziu Podmienok na webovej stránke www.locusvote.com. Všetky významné revízie týchto Podmienok nadobudnú účinnosť dňom uvedeným v našom oznámení a všetky ďalšie zmeny nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia.

19.8.  Bezplatná služba pokračuje až do jej ukončenia, zatiaľ čo platená služba má obdobie podľa zakúpeného plánu, ktoré môže vypršať alebo byť ukončené. Podmienky zostávajú účinné až do uplynutia platnosti alebo ukončenia Služby podľa týchto Podmienok. 

20. Oznámenia

20.1.  Oznámenia spoločnosti EMM, spol. s r.o. sa budú posielať e-mailom na adresu support@locusvote.com alebo na adresu, ktorú spoločnosť EMM, spol. s r.o. uviedla pre tieto účely.

20.2.   Pokiaľ Klient neposkytne osobitnú adresu pre oznámenia, súhlasí s tým, že e-mailová adresa poskytnutá Správcom Klienta spoločnosti EMM, spol. s r.o. môže byť použitá na účely zasielania oznámení Klientovi alebo organizátorovi Klienta.

21.  Riešenie sporov, jurisdikcia a rozhodné právo

21.1.  V prípade sporu poškodená strana písomne ​​informuje druhú stranu o povahe sporu s čo možno najpodrobnejšími informáciami o nedostatočnom výkone druhej strany. Zmluvné strany sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi prostredníctvom rokovaní medzi štatutárom každej zo strán, ktorý má oprávnenie urovnať príslušný spor.

21.2.  Ak spor nemožno vyriešiť zmierom do 60 dní odo dňa, keď ktorákoľvek zo strán doručila písomné oznámenie druhej strane sporu, použijú sa zostávajúce ustanovenia tohto článku.

21.3.  Zmluvné strany sa neodvolateľne podriadia výlučnej jurisdikcii slovenských súdov na účely prerokovania a urovnania sporu vyplývajúceho z týchto Podmienok, ak zmluvné strany nemôžu vyriešiť tento spor vyššie uvedeným postupom.

21.4.   Tieto Podmienky a všetky záležitosti z nich vyplývajúce a akékoľvek vyššie uvedené riešenia sporov sa budú riadiť a vykladať v súlade so slovenským právom bez ohľadu na kolíziu právnych ustanovení a iných kogentných právnych ustanovení. Zmluvné strany sa však dohodli, že Podmienky ani pokyny alebo komunikácia od spoločnosti EMM, spol. s r.o. nemusia byť v slovenskom jazyku a že posledné dve verzie Podmienok budú k dispozícii na webových stránkach  www.locusvote.com/vseobecne-obchodne-podmienky.

21.5.   Ak Klient požaduje staršiu verziu Podmienok, EMM, spol. s r.o. ich sprístupní na základe písomnej žiadosti.

© EMM, spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené

FAQ